PREVENCIÓ

Per tal de complir amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, les empreses estan obligades a garantir per als seus treballadors, unes condicions de treball segures i saludables. En el cas d´incompliment d´aquesta obligació, la nostra empresa pot ser sancionada amb multes de fins als 800.000 euros, sense menysprear les possibles responsabilitats civils i penals derivats dels danys que s´hagin produït.

El risc de les sancions imposades per l´Inspecció de treball no ha de ser l´única raó per pensar en la prevenció de riscos laborals. Unes condicions de treball insegures o insanes augmenten la probabilitat de què es produeixin accidents i, com a conseqüència d´ells la pèrdua de moltes hores de treball. Tot això es tradueix en una merma en la productivitat  i eficacia de l´empresa.

Hem de ser  conscients que reduir els accidents laborals i, en general, els danys derivats del treball, redueix  l´absentisme i millora la qualitat de la vida laboral. En conseqüència, obtenim un augment en la satisfacció dels treballadors, un lligam més estret i major estima en vers l´empresa, portant, tot això a realitzar un treball de més qualitat i millorant el seu rendiment.

Per finalitzar, la imatge interna i externa de l´organització millora, el que indirectament augmenta la seva competitivitat. Una organització socialment responsable no pot permetre que uns nivells alts de productivitat estén oposats amb la salut dels seus empleats.

En conclusió, les empreses han de fer prevenció de riscos no només per evitar les possibles sancions, sinó també per a millorar la seva productivitat, augmentar la qualitat de vida laboral i la satisfacció dels seus empleats i garantir la seva competitivitat en el mercat.

Des de SOLPREVIN els hi oferim els nostres serveis per a obtenir un efectiu compliment de la normativa de referencia. Sempre busquem sol-lucions fetes a mida per tal d´oferir:

  • Servei de Prevenció Al.liè per a les empreses en les quatre especialitats preventives (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomía i Psicosociología Aplicada i Vigilancia de la Salut).  També es pot oferir el servei per separat d´alguna d´elles, com complement, en el seu cas, als models de assumpció interna, denominats Serveis de Prevenció Propis.
  • Servei de Prevenció Al.liè adaptat a empreses d´activitat estacional (sector agrari, serveis de turisme o temporada, etc.).
  • Servei en Prevenció de Riscos Laborals per a Treballadors Autònoms.
  • · Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals, realitzant qualsevol de les activitats derivades dels serveis anteriors. Podem enunciar, entre altres, Estudis específics de Seguretat en el Treball (Normes i mesures d’emergència, Plans d’autoprotecció, Simulacres d’emergència, etc.), Estudis específics d’higiene Industrial (Medicions Higièniques de Contaminants Físics, Químics i Biològics, etc.), Estudis específics Ergonómics i Estudis Psicosocials.
  • Actuació com a Recurs Preventiu per a tots els sectors d’activitat, segons Llei 54/2003, de 12 de desembre.
  • Coordinació d´Activitats Preventives, d´acord al R.D. 171/2004, de 30 de enero, sobre Coordinació d´activitats Empresarials

treballadors biga